تکنیکال ساده یاد بگیریم

چطوری تکنیکال ساده یاد بگیریم و استفاده کنیم که مثل خیلی ها بعد از سالها کار کردن در این بازار گیج نشیم و سود ده باشیم